Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole

Vejledning i brug af øvelsesområdet

 

Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole lægger stor vægt på, at øvelser og uddannelser afvikles sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. For enhver brug af området gælder derfor en række bestemmelser, der skal bidrage hertil, f.eks.:

I det omfang der kommer nye bestemmelser er disse gældende fra udsendelsestidspunktet.

Skolens faciliteter og materiel kan i perioder, hvor skolen ikke selv anvender dem, udlejes. Udlejning sker først og fremmest til aktiviteter, der afholdes af myndigheder og institutioner med tilknytning til redningsberedskabet.

Udlejningen sker på nedennævnte betingelser.

 

 
Lærebog i øvelsesmarkeringer (B 1867-UDD/99)

 

Vejledning om sikkerhed i brandøvelseshuse, røgdykkerbaner, overtændingscontainere og skibs-moduler (BSR 4/1998-ISBN 87-7359-672-8)

 

Personligt beskyttelsesudstyr til brand– og redningsfolk (BAR-transport og en gros/2000 ISBN 87-90994-00-0)

Beredskabsstyrelsens Miljøhåndbog

Der indsendes en udfyldt bestillingsliste. Skolen sender normalt et aftalebrev retur inden 14 arbejdsdage.

 

Skolens og det statslige redningsberedskabs øvelsesaktiviteter har fortrinsret og kan giveanledning til ændringer i allerede trufne aftaler.

 

Kun de faciliteter, der fremgår af aftalebrevet, må benyttes.

 

Slukningsvand skal bestilles særskilt. Der afregnes efter forbrug.

 

For alle udlån opkræves der afgift. Faktura sendes umiddelbart efter gennemførelse. 

Til alle udlån kræves en tilsynsførende. Skolen udpeger en medarbejder, der følger aktiviteten med henblik på at sikre, at skolens sikkerheds-, markerings– og miljøbestemmelser overholdes. Den tilsynsførende og rekvirenten skal før og efter øvelserne sammen gennemgå de lånte faciliteter og materiel. 

Hvis rekvirenten ønsker at leje en instruktør, vil denne ved mindre øvelser efter skolens konkrete vurdering undertiden samtidigt kunne varetage rollen som tilsynsførende. 

Der må ikke afholdes brandøvelser uden for normal arbejdstid i perioden 1. maj til 31. august, medmindre der foreligger særlig aftale.

 

Brandøvelser er ikke tilladt i skolens kursusfri periode i forbindelse med sommerferien.

Større øvelsesstyrker skal anvende Beredskabsvejen som tilkørselsvej. Endvidere skal kørsel ad Tinglev Hovedgade undgås.

 

􀂙

 

Køretøjer, slanger, spærringer og andet materiel mv. må ikke placeres/etableres udenfor skolens område.

􀂙

 

Brandmarkeringer må kun placeres på steder, der er beregnet dertil. Den aktuelle markeringsplan eller den tilsynsførendes anvisninger skal følges.

􀂙

 

Området omkring skolens hovedbygning og værelsesbygninger samt skolens hovedindkørsel og garageplads må ikke uden særlig aftale bruges af fremmede øvelsesstyrker og køretøjer.

􀂙

 

Parkering må kun finde sted på skolens P-pladser

􀂙

 

Udvendige brande må kun placeres på befæstede arealer efter den tilsynsførendes godkendelse og kun med fastbrændsel. Markeringen skal anbringes på en speciel rist.

􀂙

 

Skolens store oliekar udlejes ikke.

􀂙

 

Brugeren må ikke anvende egne markeringsmidler.

􀂙

 

Alle rester af markeringsmidler skal efter endt brug samles et sted, der anvises ved bestillingen eller af den tilsynsførende.

􀂙

 

Skolen ønsker at tage vidtgående hensyn til sine omgivelser ved aktiviteternes afvikling. Skolens tilsynsførende vil omtale disse hensyn ved modtagelsen. Konkret er det uden særlig tilladelse forbudt på skolens område:

o

 

at anvende udrykningshorn

o

 

at simulere kamphandlinger, massiv, offensiv og evt. væbnet ordensudøvelse samt ydre manifestationer herpå

o

 

at bære og anvende våben

o

at anvende forurenende eller støjende markeringer, der ikke er strengt nødvendige

Sikkerhedsbestemmelser

􀂙

 

i øvelsesområdet er hjelm påbudt ved arbejde i og ved bygninger samt under øvelser

􀂙

 

anvisninger/bestemmelser givet ved skilte eller anden form for påbud skal overholdes

􀂙

 

anvisninger givet af skolens tilsynsførende skal efterkommes

􀂙

 

genoplivningsudstyr findes i førstehjælpsskabe i bygning N og i Sønderjyden

􀂙

 

i øvelsesområdet er der placeret telefonbokse som vist på bilag 3. På telefonerne kan der ringes direkte til alarmeringscentralen 1-1-2.

􀂙

der henvises i øvrigt til eventuelle sikkerhedsbestemmelser på skolens hjemmeside

Forsikringsansvar

􀂙

 

Skolen er ikke i.h.t. "Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade" forsikringspligtig arbejdsgiver for kursister og øvelsesdeltagere.

􀂙

Frivillige i redningsberedskabet er omfattet af "Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl."
Landstræf for Junior- og Ungdomsbrandkorps 2011